Có 1 kết quả:

xiāng yān

1/1

xiāng yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cigarette
(2) smoke from burning incense
(3) CL:支[zhi1],條|条[tiao2]

Một số bài thơ có sử dụng