Có 1 kết quả:

xiāng xūn liáo fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

aromatherapy (alternative medicine)