Có 1 kết quả:

xiāng jīng

1/1

xiāng jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seasoning
(2) condiment
(3) flavoring
(4) dressing
(5) essences