Có 1 kết quả:

xiāng chún

1/1

xiāng chún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 香醇[xiang1 chun2]