Có 1 kết quả:

xiāng yáng dù

1/1

xiāng yáng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

haggis (a Scottish dish)