Có 1 kết quả:

xiāng ròu

1/1

xiāng ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) dog meat