Có 1 kết quả:

xiāng cháng

1/1

xiāng cháng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sausage
(2) CL:根[gen1]