Có 1 kết quả:

xiāng yàn

1/1

xiāng yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) alluring
(2) erotic
(3) romantic

Một số bài thơ có sử dụng