Có 1 kết quả:

xiāng cài yè

1/1

xiāng cài yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coriander leaf