Có 1 kết quả:

xiāng yè

1/1

xiāng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bay leaf
(2) laurel leaf

Một số bài thơ có sử dụng