Có 1 kết quả:

xiāng suàn jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) garlic sauce
(2) pesto