Có 1 kết quả:

xiāng xūn

1/1

xiāng xūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aromatherapy

Một số bài thơ có sử dụng