Có 1 kết quả:

xiāng rú

1/1

xiāng rú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây hương nhu (dùng làm thuốc)