Có 1 kết quả:

xiāng wān dòu

1/1

xiāng wān dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweet pea (Lathyrus odoratus)