Có 1 kết quả:

xiāng sū

1/1

xiāng sū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crisp-fried