Có 1 kết quả:

xiāng chún

1/1

xiāng chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rich and mellow (flavor or aroma)