Có 1 kết quả:

xiāng fù

1/1

xiāng fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

red nut sedge (Cyperus rotundus)