Có 1 kết quả:

xiāng bō bo

1/1

xiāng bō bo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) delicious cakes
(2) popular person
(3) sth that is in high demand