Có 1 kết quả:

xiāng fù fù

1/1

xiāng fù fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) richly scented
(2) strongly perfumed

Một số bài thơ có sử dụng