Có 1 kết quả:

xiāng yòu

1/1

xiāng yòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mountain weasel
(2) alpine weasel