Có 2 kết quả:

ㄇㄚˇㄇㄚˇ
Âm Pinyin: ㄇㄚˇ, ㄇㄚˇ
Tổng nét: 10
Bộ: mǎ 馬 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一丨一一丨フ丶丶丶丶
Thương Hiệt: SQSF (尸手尸火)
Unicode: U+99AC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt:
Âm Nôm: , mở, mứa
Âm Nhật (onyomi): バ (ba)
Âm Nhật (kunyomi): うま (uma), うま- (uma-), ま (ma)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: maa5

Tự hình 5

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

ㄇㄚˇ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surname Ma
(2) abbr. for Malaysia 馬來西亞|马来西亚[Ma3 lai2 xi1 ya4]

Từ ghép 210

Ā sī dùn · Mǎ dīng 阿斯頓馬丁Āī lóng · Mǎ sī kè 埃隆馬斯克Bào bó · Mǎ lì 鮑勃馬利Běi Mǎ lǐ yà nà 北馬里亞納Běi Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 北馬里亞納群島Huáng jiā Mǎ dé lǐ 皇家馬德里Huáng Mǎ 皇馬jiàn Mǎ kè sī 見馬克思Kǎ ěr · Mǎ kè sī 卡爾馬克思Lì Mǎ dòu 利馬竇Mǎ ān shān 馬鞍山Mǎ ān shān shì 馬鞍山市Mǎ biān 馬邊Mǎ biān xiàn 馬邊縣Mǎ biān Yí zú Zì zhì xiàn 馬邊彞族自治縣Mǎ bó lè 馬伯樂Mǎ bù duō 馬布多Mǎ cǎo kuǎng 馬草夼Mǎ cǎo kuǎng cūn 馬草夼村Mǎ Chāo 馬超Mǎ cūn 馬村Mǎ cūn qū 馬村區Mǎ dá jiā sī jiā 馬達加斯加Mǎ dá jiā sī jiā Dǎo 馬達加斯加島Mǎ dà 馬大Mǎ dàn 馬但Mǎ dé lā Qún dǎo 馬德拉群島Mǎ dé lā sī 馬德拉斯Mǎ dé lǐ 馬德裡Mǎ dé lǐ 馬德里Mǎ dé wàng 馬德望Mǎ dīng 馬丁Mǎ dīng · Lù dé 馬丁路德Mǎ dīng · Lù dé · Jīn 馬丁路德金Mǎ dīng lú 馬丁爐Mǎ ēn Dǎo 馬恩島Mǎ Ēn Liè Sī 馬恩列斯Mǎ ěr bèi kè 馬爾貝克Mǎ ěr dài fū 馬爾代夫Mǎ ěr dì fū 馬爾地夫Mǎ ěr gǔ 馬爾谷Mǎ ěr jiǎ 馬爾賈Mǎ ěr kǎ Hé 馬爾卡河Mǎ ěr kāng 馬爾康Mǎ ěr kāng xiàn 馬爾康縣Mǎ ěr kāng zhèn 馬爾康鎮Mǎ ěr kě fū guò chéng 馬爾可夫過程Mǎ ěr kù sī 馬爾庫斯Mǎ ěr mǎ lā Hǎi 馬爾馬拉海Mǎ ěr mò 馬爾默Mǎ ěr sī 馬爾斯Mǎ ěr tā 馬爾他Mǎ ěr tā 馬耳他Mǎ ěr tā rén 馬爾他人Mǎ ěr tā yǔ 馬爾他語Mǎ ěr wéi nà sī Qún dǎo 馬爾維納斯群島Mǎ ěr zhā hè 馬爾扎赫Mǎ Fú jūn 馬服君Mǎ Fú zǐ 馬服子Mǎ gá ěr ní 馬噶爾尼Mǎ gá ěr ní shǐ tuán 馬噶爾尼使團Mǎ gé dé bǎo 馬格德堡Mǎ gōng 馬公Mǎ gōng Méi sù 馬工枚速Mǎ gōng shì 馬公市Mǎ guān 馬關Mǎ guān Tiáo yuē 馬關條約Mǎ guān xiàn 馬關縣Mǎ guó 馬國Mǎ hā dí 馬哈迪Mǎ hā lā shī tè lā bāng 馬哈拉施特拉邦Mǎ Háng 馬航Mǎ hè 馬赫Mǎ hè shù 馬赫數Mǎ jiā jūn 馬家軍Mǎ jiá ěr ní 馬戛爾尼Mǎ jiá ěr ní shǐ tuán 馬戛爾尼使團Mǎ Jùn rén 馬俊仁Mǎ kě · Àò lēi liú 馬可奧勒留Mǎ kě Bō luó 馬可波羅Mǎ kě Fú yīn 馬可福音Mǎ kě ní 馬可尼Mǎ kè 馬克Mǎ kè · Tǔ wēn 馬克吐溫Mǎ kè hóng 馬克宏Mǎ kè qìn 馬克沁Mǎ kè qìn jī qiāng 馬克沁機槍Mǎ kè sī 馬克思Mǎ kè sī · Liè níng zhǔ yì 馬克思列寧主義Mǎ kè sī · Pǔ lǎng kè 馬克斯普朗克Mǎ kè sī wēi ěr 馬克斯威爾Mǎ kè sī zhǔ yì 馬克思主義Mǎ kè xī mǐ lián 馬克西米連Mǎ kù sè 馬庫色Mǎ lā 馬拉Mǎ lā bó 馬拉博Mǎ lā dì 馬拉地Mǎ lā dì yǔ 馬拉地語Mǎ lā duō nà 馬拉多納Mǎ lā jiā 馬拉加Mǎ lā kā shí 馬拉喀什Mǎ lā kāi bō 馬拉開波Mǎ lā wēi 馬拉威Mǎ lā wéi 馬拉維Mǎ lái 馬來Mǎ lái Bàn dǎo 馬來半島Mǎ lái héng 馬來鴴Mǎ lái rén 馬來人Mǎ lái wén 馬來文Mǎ lái xī yà 馬來西亞Mǎ lái xī yà rén 馬來西亞人Mǎ lái xī yà yǔ 馬來西亞語Mǎ lái yà 馬來亞Mǎ lái yǔ 馬來語Mǎ lán 馬蘭Mǎ lán jī dì 馬蘭基地Mǎ lè 馬勒Mǎ lèi 馬累Mǎ lǐ 馬里Mǎ lǐ ào 馬里奧Mǎ lǐ bó ěr 馬里博爾Mǎ lǐ lán 馬里蘭Mǎ lǐ lán zhōu 馬里蘭州Mǎ lǐ yà nà Hǎi gōu 馬里亞納海溝Mǎ lǐ yà nà Qún dǎo 馬里亞納群島Mǎ lì 馬利Mǎ lì jī 馬利基Mǎ lì yà 馬利亞Mǎ lì yà nà hǎi gōu 馬利亞納海溝Mǎ lì yà nà Qún dǎo 馬利亞納群島Mǎ Lián liáng 馬連良Mǎ Liáng 馬良Mǎ Liè 馬列Mǎ Liè zhǔ yì 馬列主義Mǎ liù jiǎ 馬六甲Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá 馬六甲海峽Mǎ lóng 馬龍Mǎ lóng xiàn 馬龍縣Mǎ lüè kǎ 馬略卡Mǎ luò 馬洛Mǎ Miàn 馬面Mǎ mù chǔ 馬穆楚Mǎ ná guā 馬拿瓜Mǎ nà guā 馬那瓜Mǎ nà mǎ 馬納馬Mǎ Nán cūn 馬南邨Mǎ nǎo sī 馬瑙斯Mǎ ní lā 馬尼拉Mǎ ní lā Dà xué 馬尼拉大學Mǎ ní tuō bā 馬尼托巴Mǎ pǔ tuō 馬普托Mǎ qí dùn 馬其頓Mǎ qí dùn Gòng hé guó 馬其頓共和國Mǎ qiū Bǐ qiū 馬丘比丘Mǎ róng 馬榮Mǎ sà zhū sài 馬薩諸塞Mǎ sà zhū sài zhōu 馬薩諸塞州Mǎ sài 馬賽Mǎ sài lú 馬塞盧Mǎ sài qǔ 馬賽曲Mǎ sài zú 馬賽族Mǎ sān jiā 馬三家Mǎ Sān lì 馬三立Mǎ shā 馬莎Mǎ shān 馬山Mǎ shān xiàn 馬山縣Mǎ shào ěr Qún dǎo 馬紹爾群島Mǎ shì guǎn 馬氏管Mǎ sī chuí kè 馬斯垂剋Mǎ sī Hé 馬斯河Mǎ sī kā tè 馬斯喀特Mǎ sī luò 馬斯洛Mǎ sī nèi 馬斯內Mǎ sī tè lǐ hè tè 馬斯特里赫特Mǎ sū dé 馬蘇德Mǎ tài 馬太Mǎ tài Fú yīn 馬太福音Mǎ tài gōu 馬太溝Mǎ tài gōu zhèn 馬太溝鎮Mǎ tí ní kè 馬提尼克Mǎ tí xīng yún 馬蹄星雲Mǎ tiān ní 馬天尼Mǎ tóu xīng yún 馬頭星雲Mǎ tuō gé Luó suǒ 馬託格羅索Mǎ Wáng duī 馬王堆Mǎ wěi 馬尾Mǎ wěi gǎng 馬尾港Mǎ wěi jūn gǎng 馬尾軍港Mǎ wěi qū 馬尾區Mǎ wěi shuǐ 馬尾水Mǎ wěi shuǐ shī xué táng 馬尾水師學堂Mǎ xiē ěr 馬歇爾Mǎ yǎ 馬雅Mǎ yǎ kě fū sī jī 馬雅可夫斯基Mǎ yāo kǎ 馬約卡Mǎ Yīng jiǔ 馬英九Mǎ Yǒu yǒu 馬友友Mǎ yuē tè 馬約特Mǎ zhā ěr 馬扎爾Mǎ zhā ěr yǔ 馬扎爾語Mǎ Zhì yuǎn 馬致遠Mǎ Zhōng xī 馬中錫Mǎ zhū luó 馬朱羅Mǎ zì dá 馬自達Mǎ zǔ 馬祖Mǎ zǔ Liè dǎo 馬祖列島Shèng Mǎ lì nuò 聖馬利諾Shèng Mǎ luò 聖馬洛Xīn Mǎ 新馬Yī lóng Mǎ sī kè 伊隆馬斯克

ㄇㄚˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

con ngựa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngựa. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Thùy gia lão mã khí thành âm” 誰家老馬棄城陰 (Thành hạ khí mã 城下棄馬) Con ngựa già nhà ai bỏ dưới bóng thành.
2. (Danh) Cái thẻ ghi số đếm. § Thông “mã” 碼. Ghi chú: Chữ cổ viết là “mã” 碼, là cái thẻ ngày xưa dùng ghi số trong trò chơi “đầu hồ” 投壺. Ngày nay, “mã” chỉ kí hiệu ghi số. ◎Như: “hiệu mã” 號馬 số hiệu.
3. (Danh) Kị binh. ◇Bắc Tề Thư 北齊書: “Thì (Thần Vũ quân) mã bất mãn nhị thiên, bộ binh bất chí tam vạn, chúng quả bất địch” 時(神武軍)馬不滿二千, 步兵不至三萬,眾寡不敵 (Thần Vũ đế kỉ thượng 神武帝紀上).
4. (Danh) Việc binh, vũ sự. ◇Chu Lễ 周禮: “Hạ quan tư mã” 夏官司馬 (Hạ quan 夏官, Tự quan 序官).
5. (Danh) Họ “Mã”.
6. (Động) Đóng ngựa. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nhất xuất môn, cừu mã quá thế gia yên” 一出門, 裘馬過世家焉 (Xúc chức 促織) Mỗi khi ra ngoài, mặc áo cừu đóng xe ngựa (sang trọng) còn hơn cả bậc thế gia.
7. (Động) Đè ép, áp chế (phương ngôn). ◇Lí Cật Nhân 李劼人: “Nã xuất thoại lai bả chúng nhân mã trụ” 拿出話來把眾人馬住 (Tử thủy vi lan 死水微瀾, Đệ ngũ bộ phân thập tứ 第五部分十四).
8. (Động) Nhắm, nhìn chăm chú (phương ngôn).
9. (Phó) Hình dung tỏ vẻ nghiêm khắc, giận dữ... (kéo dài mặt ra như mặt ngựa). ◇Sa Đinh 沙汀: “(Lão bà) thán khẩu khí thuyết: Khán nhĩ mã khởi trương kiểm” (老婆)嘆口氣說: 看你馬起張臉 (Giảm tô 減租).
10. (Tính) To, lớn. ◎Như: “mã phong” 馬蜂 ong vẽ, “mã đậu” 馬豆 đậu to.

Từ điển Trần Văn Chánh

Ngựa: 母馬 Ngựa cái; 種馬 Ngựa đực, ngựa giống. 【馬騾】mã loa [măluó] Con la;
② To, lớn: 馬蜂 Ong vẽ, ong bắp cày;
③ (văn) Thẻ ghi số đếm;
④ [Mă] (Họ) Mã.

Từ điển Trung-Anh

(1) horse
(2) CL:匹[pi3]
(3) horse or cavalry piece in Chinese chess
(4) knight in Western chess

Từ ghép 520

ā lā bā mǎ 阿拉巴馬Ā lā bā mǎ zhōu 阿拉巴馬州Ā mǎ xùn 阿馬遜Ā sī mǎ lā 阿斯馬拉Àì mǎ shì 愛馬仕ān mǎ 鞍馬ān mǎ láo dùn 鞍馬勞頓ān qián mǎ hòu 鞍前馬後Àò bā mǎ 奧巴馬ào kè lā hé mǎ 奧克拉荷馬Àò kè lā hé mǎ Zhōu 奧克拉荷馬州Àò mǎ ěr 奧馬爾Àò mǎ hā 奧馬哈Bā hā mǎ 巴哈馬Bā lā mǎ lì bō 巴拉馬利波Bā mǎ gān lào 巴馬乾酪Bā mǎ kē 巴馬科Bā mǎ xiàn 巴馬縣Bā mǎ Yáo zú Zì zhì xiàn 巴馬瑤族自治縣bā ná mǎ 巴拿馬Bā ná mǎ Chéng 巴拿馬城Bā ná mǎ Yùn hé 巴拿馬運河bǎ mǎ zǐ 把馬子bái mǎ gǔ 白馬股bái mǎ jī 白馬雞Bái mǎ Sì 白馬寺bái mǎ wáng zǐ 白馬王子Bái mǎ xuě shān 白馬雪山bǎi yóu mǎ lù 柏油馬路bān mǎ 斑馬bān mǎ xiàn 斑馬線bān mǎ yú 斑馬魚bàn rén mǎ 半人馬Bàn rén mǎ zuò 半人馬座Bǎo mǎ 寶馬bǎo mǎ xiāng chē 寶馬香車běi sǒu shī mǎ 北叟失馬bēn mǎ 奔馬Biāo mǎ 彪馬Bīn mǎ nà 彬馬那bīng huāng mǎ luàn 兵荒馬亂bīng mǎ 兵馬bīng mǎ wèi dòng , liáng cǎo xiān xíng 兵馬未動,糧草先行bīng mǎ yǒng 兵馬俑bīng qiáng mǎ zhuàng 兵強馬壯Bō duō mǎ kè Hé 波多馬克河Bō tuō mǎ kè Hé 波托馬克河bù jìn mǎ dá 步進馬達cǎo ní mǎ 草泥馬cè mǎ 策馬Chá mǎ gǔ dào 茶馬古道Chá mǎ hù shì 茶馬互市chāo mǎ 超馬chē mǎ 車馬chē shuǐ mǎ lóng 車水馬龍chōu shuǐ mǎ tǒng 抽水馬桶chóu mǎ 籌馬chū mǎ 出馬chuān mǎ lù 穿馬路chuī niú pāi mǎ 吹牛拍馬Dá ěr mǎ tí yà 達爾馬提亞dǎ mǎ hu yǎn 打馬虎眼dǎ mǎ sài kè 打馬賽克dà lín dá mǎ hǎ yú 大鱗大馬哈魚Dà mǎ 大馬dà mǎ hǎ yú 大馬哈魚Dà mǎ shì gé 大馬士革Dà mǎ shì gé lǐ 大馬士革李Dà Zhòng mǎ 大仲馬dān qiāng pǐ mǎ 單槍匹馬dān rén pǐ mǎ 單人匹馬dāng niú zuò mǎ 當牛作馬dāo mǎ dàn 刀馬旦Dé guó mǎ kè 德國馬克dōng fāng mǎ nǎo yán bìng dú 東方馬腦炎病毒dōng Luó mǎ Dì guó 東羅馬帝國dòu jī zǒu mǎ 鬥雞走馬Dù mǎ 杜馬Duì mǎ 對馬Duì mǎ Dǎo 對馬島Duì mǎ Hǎi xiá 對馬海峽dùn mǎ bù 蹲馬步Duō duō mǎ 多多馬É kè lā hé mǎ 俄克拉何馬É kè lā hé mǎ chéng 俄克拉何馬城É kè lā hé mǎ zhōu 俄克拉何馬州ér mǎ 兒馬fǎ mǎ 法馬Fǎ mǎ gǔ sī tǎ 法馬古斯塔fàng mǎ guò lái 放馬過來fàng mǎ hòu pào 放馬後炮fàng yī mǎ 放一馬fēi lǘ fēi mǎ 非驢非馬fēi mǎ 飛馬Fēi mǎ zuò 飛馬座fēi yīng zǒu mǎ 飛鷹走馬féi mǎ qīng qiú 肥馬輕裘Fèi ěr mǎ 費爾馬Fèi ěr mǎ dà dìng lǐ 費爾馬大定理Fèi mǎ 費馬fēng mǎ niú bù xiāng jí 風馬牛不相及fēng mǎ qí 風馬旗fú mǎ lín 福馬林fù mǎ 駙馬gā mǎ 伽馬gā mǎ shè xiàn 伽馬射線Gěng mǎ Dǎi zú Wǎ zú Zì zhì xiàn 耿馬傣族佤族自治縣Gěng mǎ xiàn 耿馬縣gōng mǎ 公馬gǔ Luó mǎ 古羅馬Guā dá lā mǎ 瓜達拉馬Guā dá lā mǎ shān 瓜達拉馬山Guā dì mǎ lā 瓜地馬拉guà mǎ 掛馬Guó yǔ Luó mǎ zì 國語羅馬字guò mǎ lù 過馬路Hā bèi mǎ sī 哈貝馬斯Hā mǎ ěr 哈馬爾Hā mǎ sī 哈馬斯hǎi mǎ 海馬hǎi mǎ huí 海馬迴hǎi mǎ tǐ 海馬體hài mǎ 害馬hài qún zhī mǎ 害群之馬hàn mǎ gōng láo 汗馬功勞hàn xuè bǎo mǎ 汗血寶馬hǎo mǎ bù chī huí tóu cǎo 好馬不吃回頭草hé mǎ 河馬Hé mǎ 荷馬Hé shǔ Shèng mǎ dīng 荷屬聖馬丁hè mǎ jī 褐馬雞hēi mǎ 黑馬hóng mǎ jiǎ 紅馬甲Hóu mǎ 侯馬Hóu mǎ shì 侯馬市hóu nián mǎ yuè 猴年馬月hū niú hū mǎ 呼牛呼馬hū niú zuò mǎ 呼牛作馬huí mǎ qiāng 回馬槍jì mǎ 薊馬jiā mǎ fú shè 伽馬輻射jiā zú mǎ lì 加足馬力jiǎo mǎ 角馬jīn gē tiě mǎ 金戈鐵馬Jīn mǎ jiǎng 金馬獎jīng mǎ 驚馬jù mǎ 拒馬jūn zǐ yī yán , sì mǎ nán zhuī 君子一言,駟馬難追jùn mǎ 駿馬Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì 卡拉馬佐夫兄弟kāi zú mǎ lì 開足馬力Kāng mǎ 康馬Kāng mǎ xiàn 康馬縣kè mǎ 騍馬Kè xī mǎ ní huā yuán 客西馬尼花園Kè xī mǎ ní yuán 客西馬尼園kuài mǎ jiā biān 快馬加鞭Lā mǎ tè Gān 拉馬特甘Lā sī pà ěr mǎ sī 拉斯帕爾馬斯lán mǎ jī 藍馬雞lǎo mǎ liàn zhàn 老馬戀棧lǎo mǎ shí tú 老馬識途lǎo mǎ sī fēng 老馬嘶風lè mǎ 勒馬Léi · Luó mǎ nuò 雷羅馬諾Lì mǎ 利馬lì mǎ 立馬Lì mǎ suǒ ěr 利馬索爾liáng mǎ 良馬liū xū pāi mǎ 溜鬚拍馬lóng mǎ jīng shén 龍馬精神Lóng mǎ tán qū 龍馬潭區lòu mǎ jiǎo 露馬腳lǘ chún bù duì mǎ zuǐ 驢唇不對馬嘴lǘ chún mǎ zī 驢脣馬觜lǘ nián mǎ yuè 驢年馬月lù chū mǎ jiǎo 露出馬腳lù yáo zhī mǎ lì , rì jiǔ jiàn rén xīn 路遙知馬力,日久見人心luàn chuān mǎ lù 亂穿馬路Luó mǎ 羅馬luó mǎ 騾馬luó mǎ dà chē 騾馬大車Luó mǎ Dì guó 羅馬帝國Luó mǎ fǎ 羅馬法Luó mǎ Gōng jiào 羅馬公教luó mǎ huà 羅馬化Luó mǎ jiào tíng 羅馬教廷Luó mǎ lǐ ào 羅馬里奧Luó mǎ ní yà 羅馬尼亞Luó mǎ nuò 羅馬諾Luó mǎ shū 羅馬書Luó mǎ shù zì 羅馬數字luó mǎ zì 羅馬字Luó mǎ zì mǔ 羅馬字母luò mǎ 落馬luò mǎ 駱馬Luò mǎ zhōu 落馬洲mǎ ān 馬鞍mǎ bāng 馬幫mǎ bèi 馬背mǎ biān 馬鞭mǎ biǎo 馬表mǎ biē 馬鱉mǎ bīng lang 馬檳榔mǎ bó jùn 馬勃菌mǎ bù 馬步mǎ bù tíng tí 馬不停蹄mǎ cáo 馬槽mǎ chē 馬車mǎ chǐ tú zēng 馬齒徒增mǎ chǐ xiàn 馬齒莧mǎ cì 馬刺mǎ dā zi 馬褡子mǎ dá 馬達mǎ dà hā 馬大哈mǎ dāo 馬刀mǎ dào chéng gōng 馬到成功mǎ dēng 馬燈mǎ dèng 馬蹬mǎ dèng 馬鐙mǎ diàn 馬店mǎ dīng ní 馬丁尼mǎ dōu líng kē 馬兜鈴科mǎ dōu líng suān 馬兜鈴酸mǎ duì 馬隊mǎ ěr bǎo bìng dú 馬爾堡病毒mǎ ěr dōng fēng 馬耳東風Mǎ ěr mǎ lā Hǎi 馬爾馬拉海mǎ fáng 馬房mǎ fēn 馬芬mǎ fèn zhǐ 馬糞紙mǎ fēng 馬蜂mǎ fū 馬伕mǎ gān 馬竿mǎ gé guǒ shī 馬革裹屍mǎ guà 馬褂mǎ hǎi máo 馬海毛mǎ hòu pào 馬後炮mǎ hòu pào 馬後砲mǎ hu 馬糊mǎ hu 馬虎mǎ huí chóng 馬蛔蟲mǎ jiǎ 馬甲mǎ jiāo yú 馬鮫魚mǎ jiǎo 馬腳mǎ jīng 馬經mǎ jiù 馬廄mǎ jū 馬駒mǎ jū zi 馬駒子mǎ jù 馬具mǎ juàn 馬圈mǎ kǎ lóng 馬卡龍mǎ kē 馬科mǎ kè bēi 馬克杯mǎ kè bǐ 馬克筆mǎ kǒu tiě 馬口鐵mǎ lā gāo 馬拉糕mǎ lā sōng 馬拉松mǎ lā sōng sài 馬拉松賽mǎ lán huā 馬蘭花mǎ lì 馬力mǎ lì jīn 馬利筋mǎ líng shǔ 馬鈴薯mǎ líng shǔ ní 馬鈴薯泥mǎ liú 馬騮mǎ lù 馬路mǎ lù 馬鹿mǎ lù kǒu 馬路口mǎ lù yá zi 馬路牙子mǎ lù yánr 馬路沿兒mǎ lù yì xíng 馬鹿易形mǎ luó 馬騾mǎ má 馬麻mǎ ma hū hū 馬馬虎虎Mǎ nà mǎ 馬納馬mǎ nǎi jiǔ 馬奶酒mǎ nián 馬年mǎ pā 馬趴mǎ pǐ 馬匹mǎ pì 馬屁mǎ pì jīng 馬屁精mǎ qián zú 馬前卒mǎ qiāng 馬槍mǎ qiú 馬球mǎ qún 馬群mǎ sài kè 馬賽克mǎ shā jī 馬殺雞mǎ shàng 馬上mǎ shàng bǐ wǔ 馬上比武mǎ sháo 馬勺mǎ shī qián tí 馬失前蹄mǎ shì zhēn zhū bèi 馬氏珍珠貝mǎ shǒu shì zhān 馬首是瞻mǎ shù 馬術mǎ sū lǐ lā 馬蘇里拉mǎ tí 馬蹄mǎ tí lián 馬蹄蓮mǎ tí tiě 馬蹄鐵mǎ tí xiè 馬蹄蟹mǎ tí xíng 馬蹄形mǎ tǒng 馬桶mǎ tǒng bá 馬桶拔mǎ tóu 馬頭mǎ tóu qín 馬頭琴mǎ wěi 馬尾mǎ wěi biàn 馬尾辮mǎ wěi chuān dòu fu , tí bu qǐ lai 馬尾穿豆腐,提不起來mǎ wěi sōng 馬尾松mǎ wú yè cǎo bù féi , rén wú wài kuài bù fù 馬無夜草不肥,人無外快不富mǎ xì 馬戲mǎ xì tuán 馬戲團mǎ xián 馬蚿mǎ xián 馬銜mǎ xióng 馬熊mǎ yīng dān 馬纓丹mǎ yīng huā 馬纓花mǎ zǎi 馬仔mǎ zéi 馬賊mǎ zhàn 馬占mǎ zhì 馬蛭mǎ zǐ 馬子mǎ zi 馬子Méng gē mǎ lì 蒙哥馬利mí lí mǎ hu 迷離馬虎Mò tǎ mǎ Wān 莫塔馬灣mǔ mǎ 母馬mù mǎ 木馬mù mǎ bìng dú 木馬病毒mù mǎ jì 木馬計mù mǎ rén 牧馬人niú mǎ 牛馬niú nián mǎ yuè 牛年馬月niú sōu mǎ bó 牛溲馬勃niú tóu bù duì mǎ zuǐ 牛頭不對馬嘴nú mǎ liàn zhàn 駑馬戀棧nú mǎ liàn zhàn dòu 駑馬戀棧豆Ōū bā mǎ 歐巴馬Pà lā mǎ lǐ bó 帕拉馬里博Pà mǎ sēn 帕馬森pāi mǎ 拍馬pāi mǎ pì 拍馬屁pāi mǎ zhě 拍馬者pǎo mǎ 跑馬Pǎo mǎ dì 跑馬地pǎo mǎ quān dì 跑馬圈地Pǎo mǎ Shān 跑馬山pǎo mǎ tīng 跑馬廳pǐ mǎ lì 匹馬力Pǔ shì yě mǎ 普氏野馬qí mǎ 騎馬qí mǎ zhě 騎馬者Qǐ lì mǎ zhā luó shān 乞力馬扎羅山qiān jūn wàn mǎ 千軍萬馬qiān lǐ mǎ 千里馬qiān lǐ mǎ cháng yǒu , ér Bó Lè bù cháng yǒu 千里馬常有,而伯樂不常有qiān mǎ dào hé yì , qiǎng mǎ yǐn shuǐ nán 牽馬到河易,強馬飲水難qián mǎ xián méi 鉗馬銜枚Qīng mǎ dà qiáo 青馬大橋qīng méi zhú mǎ 青梅竹馬qīng qiú féi mǎ 輕裘肥馬Qún mǎ xiàn 群馬縣rén gāo mǎ dà 人高馬大rén hǎn mǎ sī 人喊馬嘶rén kùn mǎ fá 人困馬乏rén mǎ 人馬rén mǎ bì 人馬臂Rén mǎ zuò 人馬座Rén tóu mǎ 人頭馬rén yǎng mǎ fān 人仰馬翻rén yǒu shī shǒu , mǎ yǒu shī tí 人有失手,馬有失蹄róng mǎ 戎馬róng mǎ shēng yá 戎馬生涯Sǎ mǎ ěr gàn 撒馬爾幹Sǎ mǎ ěr hǎn 撒馬爾罕Sà mǎ lán qí 薩馬蘭奇sà qí mǎ 薩其馬sài mǎ 賽馬sài mǎ chǎng 賽馬場Sài mǎ huì 賽馬會sài wēng shī mǎ 塞翁失馬sài wēng shī mǎ ān zhī fēi fú 塞翁失馬安知非福sài wēng shī mǎ yān zhī fēi fú 塞翁失馬焉知非福sān jià mǎ chē 三駕馬車sān mǎ tóng cáo 三馬同槽shā mǎ tè 殺馬特shàng mǎ 上馬shě de yī shēn guǎ , gǎn bǎ huáng dì lā xià mǎ 捨得一身剮,敢把皇帝拉下馬shēn gāo mǎ dà 身高馬大shén mǎ 神馬Shén shèng Luó mǎ Dì guó 神聖羅馬帝國Shèng mǎ lì nuò 聖馬力諾shí tú lǎo mǎ 識途老馬Shū mǎ hè 舒馬赫shuǐ mǎ 水馬Sī mǎ 司馬Sī mǎ Chéng zhēn 司馬承幀Sī mǎ Fǎ 司馬法Sī mǎ Guāng 司馬光Sī mǎ Liáo tài láng 司馬遼太郎Sī mǎ Qiān 司馬遷Sī mǎ Ráng jū 司馬穰苴Sī mǎ Tán 司馬談Sī mǎ Yán 司馬炎Sī mǎ Yì 司馬懿Sī mǎ Zhāo 司馬昭Sī mǎ Zhāo zhī xīn lù rén jiē zhī 司馬昭之心路人皆知sǐ mǎ dàng huó mǎ yī 死馬當活馬醫sì lún mǎ chē 四輪馬車Suǒ mǎ lǐ 索馬裡Suǒ mǎ lǐ 索馬里Suǒ mǎ lǐ yà 索馬里亞Suǒ mǎ lì 索馬利Suǒ mǎ lì yà 索馬利亞Tǎ kè lā mǎ gān 塔克拉馬干Tái běi Jīn mǎ Yǐng zhǎn 台北金馬影展tàn mǎ 探馬tào mǎ 套馬tào mǎ gǎn 套馬桿Tè luò yī Mù mǎ 特洛伊木馬tī mǎ cì 踢馬刺tiān mǎ xíng kōng 天馬行空Tián Jì sài mǎ 田忌賽馬tiáo tiáo dà lù tōng Luó mǎ 條條大路通羅馬tiào mǎ 跳馬tiě mǎ 鐵馬tǒng mǎ fēng wō 捅馬蜂窩tǔ niú mù mǎ 土牛木馬tuō jiāng zhī mǎ 脫韁之馬Tuō mǎ sī 托馬斯Tuō mǎ sī · Ā kuí nà 托馬斯阿奎納Tuō mǎ sī · Hā dài 托馬斯哈代Tuō mǎ sī · Sì tè ēn sī · Àì lüè tè 托馬斯斯特恩斯艾略特tuó mǎ 馱馬wàn mǎ bēn téng 萬馬奔騰wàn mǎ qí yīn 萬馬齊喑Wēi dì mǎ lā 危地馬拉Wēi dì mǎ lā rén 危地馬拉人Wěi nèi ruì lā mǎ nǎo yán bìng dú 委內瑞拉馬腦炎病毒Wō mǎ yà Wáng cháo 倭馬亞王朝Wū mǎ hé 烏馬河Wū mǎ hé qū 烏馬河區wǔ mǎ 午馬xī fāng mǎ nǎo yán bìng dú 西方馬腦炎病毒xī gé mǎ 西格馬Xī xià bāng mǎ fēng 希夏邦馬峰Xǐ mǎ lā yǎ 喜馬拉雅Xǐ mǎ lā yǎ shān 喜馬拉雅山Xǐ mǎ lā yǎ shān mài 喜馬拉雅山脈Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞xià mǎ 下馬xià mǎ wēi 下馬威xiǎn mǎ 洗馬xiāng chē bǎo mǎ 香車寶馬xiǎo mǎ 小馬Xiǎo mǎ zuò 小馬座xīn yuán yì mǎ 心猿意馬xióng mǎ 雄馬xuán yá lè mǎ 懸崖勒馬xuán zhuǎn mù mǎ 旋轉木馬xùn mǎ 馴馬xùn mǎ chǎng 馴馬場xùn mǎ rén 馴馬人Yǎ mǎ hā 雅馬哈yà lā bā mǎ 亞拉巴馬Yà lā bā mǎ zhōu 亞拉巴馬州yà mǎ lù 壓馬路yà mǎ lù 軋馬路Yà mǎ sūn 亞馬孫Yà mǎ sūn Hé 亞馬孫河Yà mǎ xùn 亞馬遜Yà mǎ xùn Hé 亞馬遜河yī mǎ dāng xiān 一馬當先yī mǎ mǔ 伊馬姆yī mǎ píng chuān 一馬平川Yī sī lán mǎ bā dé 伊斯蘭馬巴德yī yán jì chū , sì mǎ nán zhuī 一言既出,駟馬難追yǐ mǎ nèi lì 以馬內利Yì mǎ 義馬yì mǎ 驛馬Yì mǎ shì 義馬市Yì sī mǎ yí 易司馬儀yòu mǎ 幼馬yuán bān rén mǎ 原班人馬yuè mǎ 躍馬yùn huò mǎ chē 運貨馬車Zā mǎ lá dīng 紮馬剌丁Zā mǎ lǔ dīng 紮馬魯丁Zàng mǎ jī 藏馬雞zào mǎ 灶馬Zhá mǎ lá dīng 札馬剌丁Zhá mǎ lǔ dīng 札馬魯丁zhàn mǎ 戰馬zhāo bīng mǎi mǎ 招兵買馬zhēng mǎ 征馬zhǐ lù wéi mǎ 指鹿為馬zhǐ lù zuò mǎ 指鹿作馬zhǐ mǎ 紙馬zhǐ rén zhǐ mǎ 紙人紙馬zhǒng mǎ 種馬zhòng jiàn luò mǎ 中箭落馬zhū sī mǎ jì 蛛絲馬跡zhú mǎ 竹馬zhú mǎ zhī jiāo 竹馬之交zhú mǎ zhī yǒu 竹馬之友Zhù mǎ diàn 駐馬店Zhù mǎ diàn dì qū 駐馬店地區Zhù mǎ diàn shì 駐馬店市zhuì mǎ 墜馬zì mǎ 牸馬zǒu mǎ 走馬zǒu mǎ dào rèn 走馬到任zǒu mǎ dēng 走馬燈zǒu mǎ fù rèn 走馬赴任zǒu mǎ guān huā 走馬觀花zǒu mǎ kàn huā 走馬看花zǒu mǎ shàng rèn 走馬上任zǒu mǎ zhāng tái 走馬章臺Zǔ mǎ 祖馬zuò mǎ 作馬zuò niú zuò mǎ 做牛做馬