Có 1 kết quả:

mǎ fū

1/1

mǎ fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) groom
(2) stable lad
(3) horsekeeper
(4) pimp
(5) procurer