Có 1 kết quả:

Mǎ kè sī · Pǔ lǎng kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Max Planck (1858-1947), German physicist who first postulated quantization of energy