Có 1 kết quả:

Mǎ lì yà nà hǎi gōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mariana Trench (or Marianas Trench)