Có 1 kết quả:

mǎ qián zú

1/1

mǎ qián zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lackey
(2) errand boy
(3) lit. runner before a carriage