Có 2 kết quả:

mǎ zǐmǎ zi

1/2

mǎ zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) girl
(2) chick
(3) babe

Một số bài thơ có sử dụng

mǎ zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bandit
(2) brigand
(3) gambling chip
(4) see 馬桶|马桶

Một số bài thơ có sử dụng