Có 1 kết quả:

Mǎ ěr kāng zhèn ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Barkam town (Tibetan: 'bar khams), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州[A1 ba4 Zang4 zu2 Qiang1 zu2 zi4 zhi4 zhou1], northwest Sichuan