Có 1 kết quả:

mǎ zéi

1/1

mǎ zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horse thief
(2) (old) group of horse-mounted bandits