Có 1 kết quả:

Mǎ hè shù

1/1

Mǎ hè shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mach number, multiples of speed of sound used as unit in aeronautics, with 1 Mach = 1224 km per hr