Có 1 kết quả:

yù qì

1/1

yù qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to fly magically through the air

Một số bài thơ có sử dụng