Có 1 kết quả:

xùn liáng

1/1

xùn liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) docile
(2) tame

Một số bài thơ có sử dụng