Có 1 kết quả:

xùn yǎng

1/1

xùn yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to domesticate
(2) to raise and train