Có 1 kết quả:

bó miàn zi

1/1

bó miàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to contradict sb to his face
(2) insensitive to other's feelings