Có 1 kết quả:

zhù huá

1/1

zhù huá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stationed in China
(2) located in China