Có 1 kết quả:

zhù Huá shèng dùn ㄓㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄥˋ ㄉㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

stationed in Washington