Có 1 kết quả:

jià shǐ zhí zhào

1/1

Từ điển Trung-Anh

driver's license