Có 1 kết quả:

shǐ lí

1/1

shǐ lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to steer (the plane) away from
(2) to drive away (from a place)
(3) to leave