Có 1 kết quả:

tuó niǎo

1/1

tuó niǎo

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim đà điểu

Một số bài thơ có sử dụng