Có 1 kết quả:

pián ǒu wén fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

early Tang literary style despised as shallow by the classicists