Có 1 kết quả:

pián lì

1/1

pián lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parallel (sentences)
(2) parallel prose