Có 1 kết quả:

wù yuǎn

1/1

wù yuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

overambitious