Có 1 kết quả:

téng yuè

1/1

téng yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to jump over
(2) to vault
(3) to soar over