Có 1 kết quả:

téng fēi

1/1

téng fēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to fly upwards swiftly
(2) fig. rapid advance
(3) rapidly developing (situation)

Một số bài thơ có sử dụng