Có 1 kết quả:

téng xiāng

1/1

téng xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to gallop
(2) to charge forward

Một số bài thơ có sử dụng