Có 1 kết quả:

qū sàn

1/1

qū sàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disperse
(2) to break up