Có 1 kết quả:

qū chú

1/1

qū chú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drive off
(2) to dispel
(3) to expel

Một số bài thơ có sử dụng