Có 1 kết quả:

qū chú Dá lǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900