Có 1 kết quả:

qū lí

1/1

qū lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drive away
(2) to dispel