Có 1 kết quả:

xiāo yǒng shàn zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be brave and good at fighting (idiom)