Có 1 kết quả:

jiāo zòng

1/1

jiāo zòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

arrogant and willful